1. Đăng nhập tài khoản vào App.sociallead.net/auth

2. Tìm hiểu các MENU trong giao diện User

2.1. Dashboard

2.2. Categories

  • Bạn có thể nhấp vào Title của category để xem chi tiết

2.3. Target List

 

Giao diện chi tiết 

2.4. Keyword

  • Có thể nhấp vào để xem chi tiết keyword đó.

2.5. Target List Processing

– Phần này có 2 phần: Export All Set TargetExport Subset Target

Export All Set Target chỉ lấy data của các Target List trùng nhau (có thể chọn nhiều Category và nhiều Group cùng một lúc )

 

Export Subset Target tổng hợp toàn bộ các Target List (có thể chọn nhiều Category và nhiều Group cùng một lúc )

2.6. Download

2.7. List request

 

Gửi yêu cầu

 

Ở đây bạn có thể yêu cầu danh sách Fanpage, Group bạn cần cho chúng tôi.

2.8. Profile