Report We Are Social của Hootsuite

Báo cáo kỹ thuật số 2020 toàn cầu của We Are Social kết hợp Hootsuite có các hồ sơ chuyên sâu của hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Trong báo cáo bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tất cả các số liệu thống kê tiêu đề cần thiết cho việc sử…